۱۳۹۸-۰۱-۲۰

گرانیت شاهکوه

۱۳۹۸-۰۱-۱۹

معدن گرانیت حصارک