۱۳۹۸-۰۱-۲۷

حفاری مغزه گیری_NQ

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

حفاری مغزه گیری_ HQ