۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه مینی برش

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه جک هیدرولیک

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

پاکت معدنی

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه راسل دیزلی

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

حفاری مغزه گیری_ HQ

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه سوپر برش تمام اتومات

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه سیم برش

۱۳۹۸-۰۱-۲۶

GPS دستی

۱۳۹۸-۰۱-۲۶

چکش زمین شناسی

۱۳۹۸-۰۱-۲۶

GPS دو فرکانسه